Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactt 500ml (RL) Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactt 500ml (RL)
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% 500ml Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% 500ml
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% 500ml G-5 Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% 500ml G-5