Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Fortamox 750mg (Amox+Sulbactam)Hộp 2 vỉ x 7 viên Fortamox 750mg (Amox+Sulbactam)Hộp 2 vỉ x 7 viên
Fortamox 625mg (Amox+Sulbactam)Hộp 2 vỉ x 10 viên Fortamox 625mg (Amox+Sulbactam)Hộp 2 vỉ x 10 viên
Fortamox 375mg (Amox+Sulbactam)Hộp 12 gói x 1,2g Fortamox 375mg (Amox+Sulbactam)Hộp 12 gói x 1,2g
Sorbitol Domesco 5g Hộp 25 gói Sorbitol Domesco 5g Hộp 25 gói
Dotium 10mg (Domperidol)Hộp 10 vỉ x 10 viên Dotium 10mg (Domperidol)Hộp 10 vỉ x 10 viên
Lansoprazol 30mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Lansoprazol 30mg Hộp 3 vỉ x 10 viên
Domenol 16mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Domenol 16mg Hộp 3 vỉ x 10 viên
Omeprazol DMC 20mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Omeprazol DMC 20mg Hộp 10 vỉ x 10 viên
Dorociplo 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Dorociplo 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên
Zinmax 500mg Dmc (Cefuroxim) Hộp 2 vỉ x 5 viên Zinmax 500mg Dmc (Cefuroxim) Hộp 2 vỉ x 5 viên